Odběr novinek

Výrobci

Dodavatelé

Žádný dodavatel

Napište nám

Naše zákaznická linka je k dispozici od 9 do 14 hodin.
+420 485 382 222
Napište nám

Nejprodávanější produkty

V současnosti není žádné nejprodávanější produkty

 

Obchodní podmínky Internetového obchodu firmy

 

APPLIC s.r.o.

(platné od 1.1.2016)

 

1. Vymezení pojmů

(1) Prodávající:

Název:                         APPLIC s.r.o.
Sídlo:                           Puškinova 445, Liberec XXIII-Doubí, 46008
IČ:                                44565470

DIČ:                             CZ44565470
Zapsaná:                     ve složce 1925, oddíl C u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Telefon:                       +420 485 382 222
Email:                          eshop@applic.cz

 

Bankovní spojení:

platby v CZK:   KB Liberec

                       833243461/0100

                       IBAN: CZ16 0100 0000 0008 3324 3461

                       SWIFT: KOMBCZPP

platby v EUR:   Volskbank Löbau-Zittau Eg

                        IBAN:   DE29 8559 0100 4557 1609 01

                       SWIFT/BIC:  GENODEF1NGS

                                              

Správce e-shopu:        Ing. Tereza Hamplová, hamplova@applic.cz

 

  

(2) Tyto Obchodní podmínky vychází z ustanovení Nového občanského zákoníku – zákon č.89/2012Sb. (dále pouze NOZ), § 409-470. Pokud bude u některých pojmů, frází nebo odstavců uveden symbol „§“ a číslo, jedná se o § NOZ.

(3) Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti uživatelů Internetového obchodu a poskytovatele

(4) Dále tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Kupní smlouvy mezi prodávající a kupující stranou.

(5) Internetový obchod (dále také E-shop) je Prodávajícím provozován na internetové adrese http://eshop.applic.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

(6) Kupující může být Spotřebitel (§419) nebo Podnikatel (§420),

(7) V případě, že je Kupujícím Podnikatel, vztahují se na něj jiné podmínky nákupu než na Spotřebitele.

(8) Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

(9) Podmínky nákupu pro Podnikatele jsou zřetelně zapsány v těchto obchodních podmínkách a jsou pro Podnikatele nadřazeny obecným podmínkám nákupu zboží

(10) Uživatel e-shopu je osoba, která anonymně vstupuje do e-shopu na základě veřejného přístupu z Internetu.

(11) Registrovaným uživatelem se uživatel stává po provedení registrace v e-shopu. Registrace musí být provedena na základě pravdivých údajů, jinak je registrace neplatná.

(12) Kupujícím se může stát pouze registrovaný uživatel e-shopu.

(13) Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání e-shopu.

(14) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

(15) Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

(16) Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

(17) Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

(18) Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny na stránkách e-shopu. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

2. Důležité informace

(1) Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky, kdykoliv změnit ceny a cenovou politiku e-shopu vůči Kupujícím nebo skupinám Kupujících.

(2) Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

(3) Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu v případě, že některá ze stran nalezla zjevnou chybu v informacích o zboží nebo v jeho ceně popř. v jiných podmínkách dodání zboží apod.

(4) Aktuální informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny na stránkách e-shopu. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

2. Obecné podmínky

2.1. Vstup do  E-shopu

(1) Žádná osoba nemá právní nárok na vstup do uvedeného E-shopu. Vstup není právně ani jinak vymahatelný.

(2) Prodávající má právo jakékoli osobě omezit práva v přístupu do e-shopu a to i bez udání důvodů.

2.2. Uživatelský účet

(1) Kupující je oprávněn provést registraci na příslušné stránce e-shopu.

(2) Registrace Kupujícího je podmínkou nákupu v e-shopu.

(3) Registrace Kupujícího může přinášet výhody v podobě informací o novinkách popř. slevy na výrobky.

(4) Na základě registrace Kupujícího provedené v e-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží.

(5) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

(6) Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

(7) Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a platné.

(8) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailovou adresou) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

(9) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

(10) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti plynoucí z těchto Obchodních podmínek.

(11) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Cena zboží

(1) Cena zboží je uvedena v EUR, cena zboží může být Prodávajícím změněna v závislosti na změně kursu EUR vůči USD nebo jiným měnám v nichž probíhá nákup zboží Prodávajícím.

(2) E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez DPH, doplňkově s DPH.

(3) Cena s DPH je dodatečně stanovena na základě aktuálně platných zákonů a předpisů.

(4) Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

(5) Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na vybrané nebo nabízené zboží.

(6) V případě uvedení ceny s nulovou výší neznamená to, že výrobek je poskytován zdarma, nýbrž že aktuální cena výrobku není známa.

(7) Kupující bere na vědomí, že zboží je dováženo ze země mimo EU. S tím mohou být spojeny i zvýšené přepravní náklady, zvýšené náklady na celní odbavení apod.

3.1. Ostatní náklady

(1) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

(2) Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské Republiky.

(3) Prodávající si vyhrazuje právo na započtení zvláštní položky k ceně. Zejména se jedná o:

 •          expresní výrobní příplatek v případě, kdy Kupující požaduje rychlou dodávku zboží,
 •          expresní dopravní příplatek od výrobce
 •          příplatek při změně celních sazeb,
 •          další neočekávané náklady

4. Kupní smlouva

(1) Objednávat zboží má právo pouze registrovaný uživatel e-shopu.

(2) Za účelem objednání zboží naplní Kupující Nákupní košík e-shopu alespoň jednou položkou a dále vyplní další potřebné informace požadované k řádnému splnění objednávky.

(3) Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

(4) Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

(5) Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

(6) Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (změna stavu z "nepotvrzená" na  "potvrzená"), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

(7) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

(8) Prodávající si vyhrazuje právo změn v objednávce Kupujícího. Změny se mohou týkat všech částí objednávky včetně opravy chyb v cenách, množství apod. Finální verzi objednávky musí odsouhlasit Kupující.

(9) Smluvní vztah – Kupní smlouva - mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením Prodávajícím potvrzené objednávky elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího.

(10) Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

(11) Z povahy zboží vyplývá, že může nastat situace, kdy bude Prodávající nucen omezit práva Kupujícího z vyšší moci. Zboží může být dvojího užití.

(12) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Kupující z vlastních prostředků.

5.  Platební podmínky

(1) Vzhledem k specifické povaze zboží je vždy Prodávajícím požadována 100% platba předem na základě zaslané zálohové faktury/výzvy k uhrazení. Toto ustanovení nevylučuje uzavření Kupní smlouvy s jinými než uvedenými podmínkami.

(2) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 •          v hotovosti v provozovně Prodávajícího na výše uvedené adrese,
 •          v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce,
 •          bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury

(3) Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

(4) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

(5) V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

(6) V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

(7) V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

(8) Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

(9) Platby musí proběhnout v měně uvedené na faktuře resp. na výzvě k platbě. Kupujícímu není povoleno převádět platby do jiné měny a zasílat na jiný účet než je uvedený na výzvě k platbě. Toto ustanovení nevylučuje, že po dohodě s Prodávajícím nemůže dojít k převodu do jiné měny a úhrady na příslušný účet Prodávajícího.

6. Dodávka zboží

(1) Prodávající dodá zboží Kupujícímu v termínu uvedeném v Potvrzení objednávky - Kupní smlouvě.

(2) Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.

(3) Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

(4) Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Prodávající Kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

(5) Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující práva z nich uplatnit.

(6) Způsoby doručení a jejich ceny jsou uvedeny na stránkách e-shopu.

(7) Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 0,1% z ceny dodávky denně

(8) Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

(9) Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6.1. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1.1. Jakost při převzetí

(1) Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá.

(2) Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

(3) Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

(4) Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

(5) Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

(6) U prodávaného použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.1.2. Zákonná práva z vad

(1) Záruční dobu na zboží upravuje pro Spotřebitele NOZ.

(2) Záruční doba pro Podnikatele je stanovena na 12 měsíců od převzetí zboží.

(3) V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 •          odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 •          bezplatné odstranění vady opravou;
 •          přiměřenou slevu z kupní ceny;
 •          nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

(4) Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

(5) U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

(6) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo neodbornou manipulací popř. skladováním

6.1.3. Vyřízení reklamace

(1) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

(2) Formulář ke stažení na stránkách e-shopu.

(3) Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

(4) Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

(5) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

(6) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

(7) V případě technické závady složitého charakteru vyplývající z povahy zboží si Prodávající vyhrazuje zaslání zboží k posouzení výrobci. Rozhodnutí o reklamaci bude 90 dnů od předání zboží Prodávajícímu.

(8) Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

(9) Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

(10) Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

(11) U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Odstoupení od Kupní smlouvy

2.3. Odstoupení Spotřebitelem

(1) Bude-li nákup proveden Spotřebitelem, bude při odstoupení od Kupní smlouvy postupováno dle NOZ. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení nákladů spojených s odstoupením od smlouvy §1820 odst.1 písm.f). Zejména se jedná o náklady spojené s pořízením a dopravou od výrobce.

(2) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

(3) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

(4) Odstoupení od smlouvy Kupující Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

(5) Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal.

(6) Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

(7) Zboží, s ohledem na jeho povahu, musí být vráceno Prodávajícímu kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující §1820 odst.1 g)

(8) Zboží nesmí být vráceno dobírkou na adresu Prodávajícího.

(9) Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

(10) Potřebný formulář pro odstoupení od smlouvy je na stránkách e-shopu a bude zaslán spolu s potvrzením objednávky – Kupní smlouvou.

2.4. Odstoupení Podnikatelem

(1) Podnikatel musí případné podmínky odstoupení od Kupní smlouvy projednat s Prodávajícím.

(2) Prodávající dle svého uvážení na podmínky odstoupení od Kupní smlouvy přistoupí či nikoli.

(3) Za kupní cenu pro odstoupení od smlouvy bude považována cena, kterou Kupující skutečně uhradil. V případě, že dojde od doby uzavření do doby odstoupení od Kupní smlouvy k zlevnění zboží, bere se jako kupní cena tato zlevněná cena zboží.

(4) Kupující bere na vědomí, že mu bude kupní cena ponížena o náklady spojené s odstoupením od Kupní smlouvy a případně o náklady spojené s vrácením zboží výrobci.

(5) V případě zjištění vady zboží je Kupující povinen tuto vadu prokazatelně oznámit Prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, jinak nebude uznána.

8. Ochrana osobních údajů

(1) Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2) Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9. Řešení sporů

(1) Případné spory budou přednostně řešeny dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

10. Ostatní

(1) Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků se řídí příslušnými předpisy.

(2) Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

(3) Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

(4) Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

(5) Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.